Ngài Warren G. Harding: Có phải một trong những Tổng thống Hoa Kỳ tồi tệ nhất lại chính là một trong những vị Tổng thống xuất sắc nhất?