Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế