Ngày càng nhiều tiểu bang bảo tồn truyền thống ban hành lệnh cấm thay đổi giới tính cho trẻ vị thành niên

12 tiểu bang cấm chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên, 19 tiểu bang khác có dự luật đang trong quá trình xem xét