Nghị trình chung về khan hiếm của các nhà đầu tư trục lợi và các nhà bảo vệ môi trường cực đoan ở California