Nghiên cứu: Ánh nắng mặt trời giúp chống lại bệnh trầm cảm