Nghiên cứu: Cốc cà phê bạn uống mỗi sáng có thể chứa hàng ngàn hạt vi nhựa