Nghiên cứu: Đến nay hơn 13 triệu phiếu bầu qua thư đã được bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022