Nghiên cứu mới: Sự phân cực chính trị tại doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày càng trầm trọng