Nghiên cứu: Người Mỹ có khả năng bị theo dõi về phát thải CO2 theo quy tắc mới của SEC về khí hậu