Nghiên cứu: Phát hiện hóa chất công nghiệp độc hại trong đồ ăn nhanh tại Hoa Kỳ