Nghiên cứu: Thành kiến ​​chính trị ảnh hưởng đến cách người Mỹ cảm nhận về lạm phát giá lương thực