Ngô trạng nguyên phẩm hạnh thanh cao, dùng lòng chí thành đối đãi với bằng hữu