Ngoại trưởng các quốc gia Bộ Tứ hội kiến tại Melbourne, Úc