Ngũ Giác Đài tài trợ cho sáng kiến thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

Một hợp đồng sẽ tài trợ cho việc nghiên cứu các phương pháp nuôi cấy tế bào mới và khẩu phần ăn trong quân đội.