Thịt bò đâu cả rồi? Số lượng gia súc ở Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên