Người dân Mỹ trở nên bi quan hơn về tương lai của quốc gia