Người đàn ông Mỹ chết đuối, được hai sinh vật hình người đưa trở lại thế gian