Người Mỹ mong mỏi giải quyết khủng hoảng biên giới