Người nhập cư gốc Cuba chỉ trích BLM vì đồng tình với chế độ Cuba: ‘Họ nghĩ rằng họ sẽ được tha’