Người phụ nữ thuộc địa Mary Rowlandson sống sót qua cảnh giam cầm nhờ đức tin kiên định