Ông James Madison, người đặt nền móng cho việc tách biệt nhà thờ và nhà nước