Nguồn cung hạn chế và lo ngại suy thoái ảnh hưởng tới thị trường dầu