Nguồn gốc và ý nghĩa của câu tục ngữ: ‘Phòng bệnh hơn chữa bệnh’