Nhà bình luận về năng lượng: Lý do tại sao giá điện ở California cao hơn gấp đôi

Bà nói: “[Người dân California] đang gánh chịu gánh nặng tài chính to lớn này để làm gương cho hành vi tốt về khí hậu,” điều gần như không đáng kể đối với khí hậu toàn cầu.