Nhà điều hành khách sạn: Các khách sạn Úc không thể vượt qua tháng Chín nếu không có sự trợ giúp