Nhà hoạt động: ĐCSTQ sợ các phong trào của người dân