Nhà kinh tế Đại học Thanh Hoa: Bang giao Trung-Mỹ là thách thức lớn nhất của ĐCSTQ