Trung Quốc tổn thất nhiều hơn trong việc tách rời công nghệ Mỹ-Trung