Nhà lập pháp EU: Các thành phố 15 phút sẽ là ‘sự bần cùng hóa và nô dịch hoàn toàn tất cả mọi người’

Nghị viên EU Christine Anderson nói về mô hình nhà ở mới đang được thúc đẩy ở châu u