Nhà máy bắp Trung Quốc gần căn cứ không quân Mỹ có thể ‘tác động đến an ninh quốc gia’