Nhà máy sữa công thức trẻ em bị ảnh hưởng do lũ lụt, gián đoạn hoạt động sản xuất