Nhà phân tích: Lạm phát có thể ảnh hưởng đến người hưởng an sinh xã hội hai lần