Nhà phân tích: Trung Quốc cộng sản đang ‘sử dụng khí hậu để lật đổ Hoa Kỳ’

Trung Quốc đã khiến Hoa Kỳ ‘quá hăng hái vào công nghệ xanh,’ thứ mà Bắc Kinh thống trị.