Nhà văn 89 tuổi lên án ĐCSTQ vì chính sách zero COVID trong thư ngỏ gửi Thủ tướng