Nhân chứng: Các chính sách xanh chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế, ‘không có tác động tới khí hậu’