Thiên đạo hữu tri: Cải tà quy chính, tại sao vẫn gặp bất hạnh?