Nhận thức được ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, người dân chủ động thoái xuất khỏi đảng này