Nhật Bản tham gia khuôn khổ kinh tế do TT Biden đề nghị, và tăng ngân sách quốc phòng