Nhật Bản theo dõi ‘các hoạt động’ của hải quân Trung Quốc ‘với sự chú tâm’