Nhiều áp lực buộc CDC công bố dữ liệu khoa học về quy định khẩu trang mới