Nhóm Pháp Luân Công đạt giải thưởng lớn tại lễ hội diễn ra tại thành phố Hasting, New Zealand