Nhóm pháp lý của bà Mạnh Vãn Chu cố ý bỏ qua thông tin quan trọng trong vụ dẫn độ