Nhóm TNS, trong đó có 10 thành viên GOP, công bố bước đột phá về thỏa thuận kiểm soát súng