Những bài học rút ra từ năm 2023 và ý nghĩa thị trường cho năm 2024