Những câu chuyện về sự đói khổ trong thành phố Thượng Hải bị phong tỏa