Những lá cờ bay phấp phới trên Điện Capitol Hoa Kỳ để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới