Những người ủng hộ Tu chính án thứ Hai tề tựu tại Phoenix để tấn tới và lấy lại động lực

Những người tham dự hội nghị cho biết hội nghị thường niên này mang đến cho họ thông tin và động lực.