Nỗ lực chặn cựu TT Trump xuất hiện trên lá phiếu ở New Hampshire không nhận được sự ủng hộ của GOP