Nữ Công tước Margaret Cavendish: Đề cao một cuộc đời đức hạnh