Nữ thủ lĩnh cả đời không ham vương vị, sống gần trăm năm qua ba triều đại